SES VD förklarar fördelarna med O3b Networks ägarbyte

En grafik över O3b-konstellationen. Foto: O3b Networks

SES tillkännagav den 29 april en investering på 20 miljoner dollar i MEO-satellitsystemet (Medium Earth Orbiting) O3b Networks. Beslutet innebar att majoritetsägandet övergick till SES och kommer att resultera i ytterligare samarbetssatellittjänster mellan SES’ GEO-satelliter (Geostationary Earth Orbit) och O3b-konstellationen.

För investeringen ägde SES redan 49,1 procent av aktierna i O3b. Med de ytterligare 20 miljoner dollar äger företaget nu 50,5 procent av aktierna och har möjlighet att gå för hela 100 procent. SES ackumulerade investering i O3b uppgår nu till 323 miljoner, och företaget ser O3b som ett lukrativt sätt att öka sina datacentrerade tjänster.

Kärnan i SES verksamhet förblir video, som stod för 71 procent av intäkterna under operatörens resultat för det första kvartalet 2016, som också offentliggjordes den 29 april. Men medan video växte med 5 procent på årsbasis, växte mobilitet mer än 10 gånger så snabbt. Under en telefonkonferens med investerare efter det finansiella resultatet och investeringsbeslutet för O3b sade Karim Michel Sabbagh, VD och koncernchef för SES, att O3b skulle kunna vara en välsignelse för alla SES stora affärssektorer som inte är sändningar, nämligen mobilitet, myndigheter och företagskommunikation.

”Värdeerbjudandet för O3b ger redan genklang i de tre datacentrerade vertikala marknadssegment som SES riktar in sig på. Och i ett antal fall betjänar vi också samma kund genom kombinationen av kapacitet för bredstrålning och O3bs nätverkserbjudande med fiber i himlen”, förklarade han.

I dag driver O3b en konstellation med 12 MEO Ka-bands satelliter med hög genomströmning (HTS) som var och en klarar av att leverera 1,6 gigabit per sekund (Gbps) med en latenstid på mindre än 150 millisekunder. Konstellationen inledde kommersiell drift i september 2014, och Thales Alenia Space bygger för närvarande en uppföljande serie med ytterligare åtta rymdfarkoster. O3b:s intäkter för 2015 kom till 70 procent från företagskunder, 24 procent från mobilitetskunder och 6 procent från myndighetskunder. MEO-operatörens orderstock är 350 miljoner dollar och mer än 50 procent av kunderna har uppgraderat sina serviceåtaganden.

SES rapporterade en tillväxt på 60,6 procent jämfört med året innan i mobilitetsintäkterna för det första kvartalet 2016. Enterprise och Government, som vardera utgör 12 procent av intäkterna, minskade med rapporterade 18,1 procent respektive 5,9 procent. Sabbagh sade att SES ser en ökad efterfrågan på företagstjänster tack vare kombinationer av MEO och GEO HTS, nämnde nya regeringsaffärer i USA, Kanada och Storbritannien och beskrev mobilitet som ”en framgång utan motstycke” sedan SES tillkännagav HTS-program riktade mot flyg- och sjöfartskunder.

Sabbagh beskrev O3b-investeringen som att den underlättar tre mål för SES: att utöka sin räckvidd, förstärka sin kapacitet och förbättra sin grund för tillväxt. De två operatörerna erbjöd i allt större utsträckning kombinerade produkter redan innan SES blev majoritetsägare. Särskilt inom det statliga området har SES Government Solutions och O3b genomfört flera demonstrationer av video, inklusive live 4K, för den amerikanska regeringen, och i februari i år började SES erbjuda ett kombinerat MEO-GEO-satellitdatanätverk som kallas SES Plus.

”I de fall där vi rullar ihop de två kapaciteterna var övervägandet om att ta på sig mer av denna kombinerade kapacitet för en del av våra kunder mest baserat på det mervärde som det skulle ge. Enligt vår åsikt har det avfört all prispress som vi skulle ha utsatts för”, sade Sabbagh.

Han tillade att SES hade övervägt tanken på ett fullständigt ägande av O3b redan innan beställningarna för SES 12, 14 och 15 – alla hybridprogram med bredstrålande bredband och HTS-program som operatören tillkännagav i juli 2014 och februari 2015.

”När vi utformade SES 12, 14 och 15 utformade vi detta med tanke på att vi vid någon tidpunkt skulle ta kontroll över O3b”, sade Sabbagh.

O3b kommer att hjälpa till med att tillhandahålla differentierade HTS-erbjudanden, tillade han.

Frågan är nu vilket beslut SES kommer att fatta när det gäller de återstående 49,1 procenten av aktierna, som är värderade till 710 miljoner dollar. Enligt Giles Thorne, aktieanalytiker på Jeffries, är det mest sannolika utfallet en flytt för att kräva allt.

”Vårt grundscenario är att SES nu kommer att utnyttja sin köpoption för att flytta till 100 procent”, skrev Thorne i en forskningsrapport den 29 april. ”SES tilltalande värdering har nu kompletterats med stabila finansiella resultat – steget att kontrollera O3b är ett körsbär på toppen.”

SES har tre potentiella vägar att ta nu. O3bs styrelse har gått med på att väga in en börsintroduktion (IPO) för de återstående aktierna. En börsintroduktion skulle följa efter mottagandet av de nödvändiga myndighetsgodkännandena och det efterföljande slutförandet av SES’ ökning av aktierna med 1,4 procent för att erhålla majoritetsägande. Om det inte sker någon börsintroduktion kan SES utöva en ”köpoption” för att förvärva alla återstående aktier. Thorne skrev att fönstren för att öppna en börsintroduktion för minoritetsaktieägare och för SES köpoption på 710 miljoner dollar löper samtidigt fram till slutet av september 2017. Om inget av dessa scenarier skulle inträffa är det tredje att aktieägarna i O3b utövar en ”säljoption” där SES skulle ha en skyldighet att förvärva alla återstående aktier i O3b, med verkan från och med den 1 oktober 2017, för en grundsumma på 710 miljoner dollar, justerad för en räntekostnad beräknad till marknadsmässiga räntor.

”Vårt grundscenario skulle vara att SES utövar sin köpoption – köpoptionens intäkter på 710 miljoner dollar innebär en identisk värdering av ’move to control’-alternativet”, skrev Thorne. ”Om man utgår från en identisk kapitalkostnad finns det ingen anledning till varför SES som flyttar till 100 procent inte klarar av samma investeringshinder som ’flytta till kontroll’ uppenbarligen gjorde. Detta gör då att debatten vänder sig till hur SES skulle finansiera intäkterna på 710 miljoner dollar och samtidigt hålla sig inom ramen för sin investment grade rating – ledningen var mycket oengagerad vid samtalet.”

Sabbagh sade att SES för närvarande väger alla sina alternativ.

”Vi vill förankra dessa optionaliteter på ett sätt som gör att den dag vi bestämmer oss för att genomföra en av dessa optionaliteter kommer vi att kunna göra det med full transparens och, vilket är lika viktigt, i full överensstämmelse med vårt finansiella ramverk. Så vi måste balansera övervägandena om att fullt ut förvärva O3b, enligt vår åsikt, med alla andra strategiska prioriteringar som vi som SES har – och vi har nu möjlighet att tänka igenom denna fråga samtidigt som vi har kontroll över O3b”, sade han.

SES räknar med att O3b kommer att göra 32-36 miljoner dollar i årliga intäkter från varje fullt fungerande MEO-satellit efter att ha nått ”steady state”-utnyttjandet, vilket är planerat till slutet av det tredje året av en satellits kommersiella tjänst. O3b förväntas generera intäkter på mer än 100 miljoner dollar under 2016, vilket nästan fördubblar intäkterna från 2015. Sabbagh sade att O3b i slutändan skulle kunna realisera 461 miljoner till 518 miljoner dollar i årliga intäkter fram till 2021, vilket skulle utgöra 22 procent av SES intäkter för räkenskapsåret 2015. SES gjorde sin första investering i O3b för sex och ett halvt år sedan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.