Kapitel 10.06Föreskrifter för fotgängare, cyklar och skateboards

Kapitel 10.06Föreskrifter för fotgängare, cyklar och skateboards1

Avsnitt:

10.06.010 Användning av cyklar.

10.06.020 Cyklar och andra icke-motoriserade fritidstransporter på trottoarer.

10.06.030 Skateboards, rullskridskor och liknande fotgängartrafik.

10.06.040 Fotgängarnas rörelser.

10.06.010 Cykelkörning.

A. Körriktning. Personer som åker eller använder en cykel på en cykelbana eller cykelväg får gå i båda riktningarna utom på de banor eller vägar som genom lämpliga markeringar eller skyltar är avsedda för enkelriktad trafik.

B. Gående cyklar. Cyklar får gå med alla bestämmelser i den lag som gäller för fotgängare. .

10.06.020 Cyklar och andra icke-motoriserade fritidstransporter på trottoarer.

A. Körning på trottoarer. Cyklar, rullskridskor, rullskridskor, icke-motoriserade skotrar, skateboards och andra liknande icke-motoriserade transportmedel får framföras på alla trottoarer i staden med en hastighet som inte överstiger åtta kilometer i timmen, om inte annat förbjuds i detta kapitel. Motordrivna fordon, cyklar, skotrar och andra former av motoriserade transportmedel får inte användas på trottoarer.

B. Förbud. Utan hinder av underavsnitt (A) i detta avsnitt får cyklar, rullskridskor, rullskridskor, icke-motoriserade skotrar, skateboards och andra liknande icke-motoriserade transportmedel inte framföras på följande platser:

1. Trottoarer inom ett kommersiellt eller affärsmässigt centrum eller komplex;

2. Trottoarer i anslutning till en offentlig skolbyggnad när skolan är i gång;

3. Trottoarer och parkeringsplatser i anslutning till eller inom ett samhälls- eller rekreationscentrum när det är i bruk;

4. Trottoarer i anslutning till en kyrka under gudstjänsttid;

5. Parkeringar till fastigheter som ägs eller drivs av staden, eller

6. Alla övergångsställen för fotgängare eller andra trottoarer där det är förbjudet enligt skyltar.

C. Public Works Director ska ange förbud. Direktören för offentliga arbeten, eller den han eller hon utser, får utse och förklara vissa delar av trottoaren där det är förbjudet att åka eller använda cyklar, rullskridskor, rullskridskor, icke-motoriserade skotrar, skateboards och andra liknande icke-motoriserade transportmedel.

D. Public Works Director ska sätta upp skyltar. Direktören för offentliga arbeten, eller den han eller hon utser, ska sätta upp och underhålla skyltar i anslutning till trottoarer som anger de gränser och förbud som tillåts enligt detta kapitel.

E. Avstå från företrädesrätt. När någon åker cykel, rullskridskor, rullskridskor, en icke-motoriserad skoter, en skateboard eller ett annat liknande icke-motoriserat transportmedel ska personen ge företräde åt alla fotgängare. En person som åker eller använder ett sådant transportmedel ska lämna företräde för all trafik när han eller hon kommer in på en väg eller uppfart från en trottoar. .

10.06.030 Skateboards, rullskridskor och liknande fotgängartrafik.

A. Ingen person får åka skateboard, motoriserad skateboard, elektriska personliga hjälpmedel enligt definitionen i California Vehicle Code Section 313 (t.ex. Segways), rullskridskor, rullskridskor, rullskridskor, icke-motoriserad skoter eller annat transportmedel som drivs av mänsklig kraft, annat än en cykel, eller orsaka eller tillåta att det rullar eller rullar på vägbanan på någon gata i staden.

B. Bestämmelserna i underavsnitt (A) i detta avsnitt ska inte gälla för återvändsgrändar där återvändsgrändens längd är 500 fot eller mindre. .

10.06.040 Fotgängares rörelser.

Direktören för offentliga arbeten, eller den han eller hon utser, bemyndigas härmed att placera och underhålla skyltar eller markeringar för att förbjuda eller begränsa fotgängares passage i vissa korsningar. .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.