American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

Arbetare som arbetar med försöksdjur löper stor risk att utveckla yrkesallergi. Man vet lite om förhållandet mellan exponeringsnivåer och risken för att utveckla allergi mot försöksdjur. En tvärsnittsstudie utfördes på 540 arbetstagare vid åtta anläggningar för att kvantifiera exponerings-responssambandet för allergi mot råttor, samtidigt som man kontrollerade för bestämningsfaktorer som atopi, kön och rökning. Alla deltagare fyllde i ett frågeformulär, genomgick hudpricktestning med vanliga och yrkesrelaterade allergener, och totala IgE- och yrkesrelaterade allergenspecifika IgE-antikroppar mättes serologiskt. Personliga luftdammprover togs under helskiftstid för att uppskatta exponeringsnivåerna för aeroallergena ämnen i råttornas urin. I hela studiepopulationen observerades inget tydligt samband mellan exponering och respons. I gruppen arbetstagare med mindre än fyra års arbetslivserfarenhet av försöksdjur var dock prevalensen av sensibilisering mot råttallergen tydligt kopplad till exponeringsnivåerna. Exponerings-responssambandet var brantast för arbetstagare med atopi-associerade riskfaktorer, dvs. självrapporterad allergi eller sensibilisering mot katter eller hundar, eller förhöjt totalt serum-IgE. Prevalensen av sensibilisering mot råttallergen för dessa arbetstagare var cirka 15, 9,5 och 7,3 gånger högre i gruppen med hög, medelhög respektive låg exponering jämfört med den interna referensgruppen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.