American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

Pracownicy zatrudnieni przy hodowli zwierząt laboratoryjnych są w grupie wysokiego ryzyka rozwoju alergii zawodowej. Niewiele wiadomo na temat związku pomiędzy poziomem narażenia a ryzykiem rozwoju alergii na zwierzęta laboratoryjne. Przeprowadzono badanie przekrojowe na 540 pracownikach ośmiu zakładów w celu określenia zależności ekspozycja-reakcja w przypadku alergii na szczury, przy jednoczesnej kontroli czynników takich jak atopia, płeć i palenie tytoniu. Wszyscy uczestnicy wypełnili kwestionariusz, przeszli testy skórne typu „skin prick” z alergenami powszechnymi i zawodowymi, a całkowite IgE oraz specyficzne dla alergenów zawodowych przeciwciała IgE zostały zmierzone serologicznie. W celu oszacowania poziomu narażenia na aeroalergeny w moczu szczurów pobierano osobiste próbki kurzu z powietrza podczas pełnych zmian. W całej badanej populacji nie zaobserwowano wyraźnej zależności ekspozycja-odpowiedź. Jednakże w grupie pracowników z doświadczeniem w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi krótszym niż 4 lata, częstość występowania uczuleń na alergeny szczura była wyraźnie związana z poziomem ekspozycji. Zależność ekspozycja-odpowiedź była najbardziej stroma w przypadku pracowników z czynnikami ryzyka związanymi z atopią, tj. zgłaszaną przez nich alergią lub uczuleniem na koty lub psy, lub podwyższonym całkowitym stężeniem IgE w surowicy. Wskaźniki występowania uczulenia na alergeny szczurów u tych pracowników były około 15, 9,5 i 7,3 razy wyższe odpowiednio w grupie wysokiego, średniego i niskiego narażenia w porównaniu z wewnętrzną grupą odniesienia.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.