Grafieken: waarvoor worden ze gebruikt, kenmerken, soorten, voorbeelden

Grafieken zijn een manier om informatie weer te geven door middel van een tekening, die de kijker een gemakkelijke manier biedt om te begrijpen wat er wordt gepresenteerd. Ze zijn ook nuttig bij het publiceren van statistieken, het vergelijken van grootheden en het uitdrukken van trends, aangezien de gegevens die ze presenteren meestal numeriek zijn.

Ze worden vaak gebruikt om functionele relaties tussen numerieke variabelen weer te geven of wanneer er sprake is van een grote hoeveelheid statistische gegevens. Daarom komen ze onder meer voor in schoolwerk, bedrijfspresentaties en financiële verslagen.

Voorbeeldgrafiek

Er zijn verschillende soorten grafieken, elk met bijzondere kenmerken, die helpen om gegevens getrouwer weer te geven. Als ze echter niet correct zijn uitgezet of als er fouten zijn gemaakt bij het invoeren van de gegevens, kunnen ze afbreuk doen aan het begrip van de informatie.

In de meeste gevallen bestaan de meest gebruikte grafieken uit twee assen en een lichaam, zoals bij lijngrafieken, pictogrammen en staafdiagrammen. Er zijn echter ook andere soorten grafieken te vinden, zoals stroomdiagrammen, of cartogrammen, waarin andere methoden voor de opbouw en presentatie van informatie worden gebruikt.

In het algemeen worden middelen als lijnen, punten, vectoren, balken, kaarten en symbolen gebruikt om grafieken weer te geven. Bovendien kunnen de voorstellingen in twee of drie dimensies worden geconstrueerd, waardoor het palet van middelen voor de uitwerking ervan wordt uitgebreid.

Waarvoor dient een grafiek?

Voorbeeld van een grafiek over de grootte van de continenten

Grafieken worden gebruikt om gegevens over het gedrag van een of meer variabelen, waarvoor een grote hoeveelheid numerieke informatie is verzameld, visueel weer te geven in relatie tot een reeks tijdstippen of andere soorten gegevens.

Het gemak waarmee de in een grafiek weergegeven gegevens kunnen worden geïnterpreteerd, ten opzichte van een numerieke tabel, maakt deze grafiek zeer nuttig voor vele sectoren, gaande van studenten tot het bedrijfsleven. Dit is grotendeels te danken aan de mogelijkheid die zij bieden om snel toegang te krijgen tot grote blokken informatie, door middel van een visuele voorstelling.

Grafieken zijn ook nodig bij het weergeven van de verzamelde gegevens en het tegenover elkaar stellen daarvan bij kwantitatief onderzoek. Zo kan de onderzoeker conclusies trekken uit de waarneming van grafieken en de resultaten van zijn onderzoeksproject presenteren.

Ze worden niet alleen gebruikt om gegevens weer te geven, maar helpen ook bij het visualiseren van trends en gedragspatronen, wat het begrip van sommige omstandigheden ten goede komt.

Er zijn verschillende technieken en formaten waaruit kan worden gekozen bij het visualiseren van gegevens. De keuze van het grafiektype hangt af van de resultaten die u grafisch wilt weergeven.

Bij voorbeeld, als u de prijsvariatie van een produkt over een bepaalde periode wilt controleren, kunt u een lijngrafiek gebruiken. Of als je de percentages wilt weergeven die elke partij bij een verkiezing heeft behaald, kun je een taartdiagram gebruiken.

Karakteristieken van grafieken

Dit zijn enkele kenmerken van grafieken:

 • Ze trekken gemakkelijk de aandacht van de lezer, omdat ze een grote hoeveelheid numerieke informatie presenteren in een formaat dat voor elke lezer gemakkelijk te interpreteren is.
 • Ze bestaan gewoonlijk uit ten minste een grafiek en tekst. De grafiek stelt de variabelen voor, en de tekst de schaal van de waarden of gegevens, en beschrijft de reden waarom de grafiek is gemaakt.
 • De meeste grafieken zijn opgebouwd rond twee assen, een horizontale as genaamd X en een verticale as genaamd Y, waarop een geleidelijk verdeelde schaal van waarden is gerangschikt. Met een dergelijke indeling kan een contrast worden aangebracht tussen de twee te analyseren variabelen door er een op elke as te plaatsen.
 • In sommige gevallen kunnen lijnen tussen de assen worden aangebracht om de visualisering van de grafiek te vergemakkelijken.
 • Op elk van de assen wordt de naam van de gemeten variabele vermeld. Dit wordt gedaan om duidelijkheid te verschaffen over de gepresenteerde informatie.
 • Ze vergemakkelijken de vergelijking van gegevens en zijn nuttig om trends en statistische verschillen aan te geven.

Typen grafieken

De meest gebruikte typen grafieken zijn:

Balken

Carrilano / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Ze zijn gemakkelijk te lezen en te begrijpen, omdat ze slechts uit twee assen bestaan, de ene verticale of Y-as, en de andere horizontale of X-as. Op een van de assen worden de te vergelijken elementen geplaatst, en op de andere de waarden van elk ervan.

Histogram

Zij zijn een afgeleide van staafdiagrammen, met dit verschil dat in dit type grafiek alleen de verandering van een variabele ten opzichte van de geanalyseerde gegevens wordt gezien.

Zij hebben de bijzonderheid dat er geen scheiding is tussen de staafjes.

Circulaire

Circulaire grafieken, ook wel taartdiagrammen genoemd, geven de percentages van een totaal weer. Zij worden gemaakt door een cirkel in porties te verdelen, waarbij de grootte van elke portie evenredig is met het weer te geven percentage.

Omdat het een cirkel is, moet de som van de oppervlakten van alle porties gelijk zijn aan 360 graden.

Lijngrafiek

Zoals staafdiagrammen, worden deze geconstrueerd op twee assen. Gewoonlijk komt de X-as overeen met een maatstaf voor de tijd, en de Y-as met veranderingen in de andere variabele.

Zij worden geconstrueerd door punten te markeren op de hoogten die overeenkomen met het snijpunt van de twee variabelen van de analyse. Deze punten worden verbonden door een lijn, waardoor ze voor de waarnemer gemakkelijk af te lezen zijn.

Met dit type grafiek kunnen gegevens over meerdere metingen van dezelfde variabele op de Y-as worden gepresenteerd. Dit wordt bereikt door verschillende kleuren te gebruiken om de lijnen van elkaar te onderscheiden.

Scatterplot

Itangalo / CC0

In scatterplots worden de gemeten variabelen weergegeven door twee assen te gebruiken, een verticale en een horizontale, die verschillende schalen hebben. Elke waarneming wordt op de grafiek weergegeven door een punt, waarmee het verband wordt aangegeven dat bestaat tussen de twee referentievariabelen voor hetzelfde verschijnsel.

Het is handig om ze te gebruiken wanneer een groot aantal waarnemingen beschikbaar is.

Ruimtegrafiek

Phoenix7777 / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Ruimtegrafieken worden gebruikt om het gedrag van twee of meer variabelen over een periode te bekijken.

Om ze te maken, worden twee assen gebruikt, een verticale en een horizontale. Op de horizontale as worden de tijdmetingen geplaatst en op de verticale as de waarden van elke variabele.

Eerst wordt de variabele met de hoogste waarde geplaatst en de punten worden verbonden door lijnen of curven; vervolgens worden de andere variabelen toegevoegd, van hoog naar laag. Voor een betere visualisering zijn de resulterende gebieden tussen de curven met verschillende kleuren geverfd.

Cartogram

Cartogram dat de verdeling van de bevolking van de Europese Unie weergeeft. Geoilex / Publiek domein

Cartogrammen worden gebruikt wanneer gegevens uit een studie van een bepaalde regio moeten worden weergegeven.

Zij worden uitgedrukt in de vorm van een kaart, maar met de bijzonderheid dat de grootte van elke regio geen verband houdt met de fysieke afmetingen ervan, maar afhangt van de waarde van de weer te geven variabele. Daarom kunnen ze verwarrend zijn wanneer men ze probeert te interpreteren.

Ze kunnen onder meer worden gebruikt om het aantal inwoners per stad, het inkomen per hoofd van de bevolking per individu te beschrijven.

Pictogram

Voorbeeld van pictogram

In pictogrammen worden de gegevens weergegeven door middel van symbolen of beelden, die de variabele die wordt belicht, symboliseren.

Het gemak waarmee een beeld kan worden geïnterpreteerd, ten opzichte van numerieke gegevens, maakt ze aantrekkelijker voor het grote publiek.

Mosaïsche grafiek

Ze worden gebruikt wanneer meerdere variabelen en categorieën in dezelfde grafiek moeten worden vergeleken.

Bevolkingspiramide

Bevolkingspiramide van de Balearen uit 2011. Janllam / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)

Deze grafieken worden gebruikt om gegevens weer te geven, zoals de leeftijd en het geslacht van een bevolking.

Zij worden geconstrueerd door de horizontale as in tweeën te delen, om te scheiden naar geslacht, en op de verticale as worden de leeftijden of reeksen van leeftijden geplaatst.

Radiale of spinnenwebgrafiek

Deze worden geconstrueerd met behulp van radiale assen die naar dezelfde oorsprong zijn gericht, die een schaal hebben met vaste waarden voor alle variabelen. Zij kunnen drie of meer variabelen bevatten, hetgeen een regelmatige veelhoek oplevert.

Om de grafiek te construeren worden de waarden van de variabelen op de assen geplaatst en de punten met rechte lijnen verbonden, waardoor een onregelmatige veelhoekvorm ontstaat.

Stock chart

Een online broker stock chart

Deze worden het meest gebruikt om financiële gegevens weer te geven, op de horizontale as wordt de tijd uitgedrukt, meestal dagen, maanden of jaren, en op de verticale as waarden of percentages.

Met het verstrijken van de tijd en de schommelingen van de waarden, wordt een lijn weergegeven waarop de ups en downs van de markt gemakkelijk kunnen worden gezien.

Stroomdiagram

Voorbeeld van een verticaal stroomdiagram, in dit geval om de factorie van een getal te berekenen

Ze worden over het algemeen gebruikt bij de weergave van productieprocessen, en zijn opgebouwd uit logische connectoren, die wijzigingen in de stroom van het pad aanbrengen. Aan deze logische verbindingsstukken worden verschillende opties toegekend, die afhangen van het proces dat wordt uitgevoerd.

Gantt-diagram

Dit diagram maakt het mogelijk de werkzaamheden die gelijktijdig moeten worden uitgevoerd voor de voltooiing van een project te optimaliseren.

Het bestaat uit een horizontale as, waar de tijdmeting zich bevindt, en een andere verticale as, waarin de processen worden beschreven.

Controlediagram

Victor MM / CC0

Controlediagrammen zijn nuttig wanneer moet worden nagegaan of een variabele vooraf vastgestelde grenzen overschrijdt.

Op een horizontale as wordt de tijdmeting uitgedrukt, en op een andere verticale as worden twee ononderbroken lijnen getrokken, waarvan de hoogte de maximum- en minimumwaarde is die de variabele kan hebben. Tussen deze lijnen worden de bewegingen van de variabele in de tijd weergegeven.

Watervalgrafiek

Deze grafiek wordt meestal voor financiële doeleinden gebruikt, omdat zij gemakkelijk de transformatie van een beginwaarde weergeeft, waaraan positieve en negatieve waarden worden toegevoegd.

Hiërarchiediagram

Gelijk aan stroomdiagrammen worden hiërarchiediagrammen gebruikt om de hiërarchie in een organisatie uit te leggen, van de laagste tot de hoogste in rang.

Binair beslissingsdiagram

Diagram met twee keuzemogelijkheden voor een binair beslissingsdiagram. De oorspronkelijke uploader was IMeowbot bij English Wikipedia. / CC BY-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

Dit zijn net stroomdiagrammen, met dit verschil dat de logische connectoren slechts twee mogelijkheden hebben.

Tijdlijn

Zoals de naam al aangeeft, is het in feite een tijdlijn, waarin mijlpalen zijn gemarkeerd op de data waarop ze plaatsvonden.

Zonneschijngrafiek

Ze zijn op dezelfde manier opgebouwd als taartdiagrammen, met dit verschil dat ze concentrische ringen bevatten, die in hiërarchie van het midden naar buiten aflopen.

Pareto-diagrammen

Dit is de combinatie van het staafdiagram en het lijndiagram, waarbij de staafjes van boven naar beneden worden geplaatst.

3D-diagram

Drie-dimensionale diagrammen hebben in hun constructie een extra as, meestal Z genoemd, naast de traditionele X en Y. De Z-as creëert niet alleen een gevoel van diepte in de grafiek, maar maakt het ook mogelijk om een andere variabele in de grafiek te introduceren.

Voorbeelden van grafieken

Hierna volgen enkele voorbeelden van de verschillende soorten grafieken:

Bar grafiek

Bron: Carwil / CC0

Dit voorbeeld toont de toelating van vluchtelingen door de Verenigde Staten vanaf het jaar 1975 tot het jaar 2019.

Op de (horizontale) X-as staan de data, gescheiden door het jaar, en op de (verticale) Y-as staat het aantal mensen dat variabel is.

Elke staaf staat voor het aantal vluchtelingen dat de Verenigde Staten per jaar is binnengekomen.

Stroomdiagram

In dit stroomdiagram kunt u zien dat wanneer de variabele X bij de ruitvormige logische connector aankomt, hij twee mogelijkheden heeft: als de waarde van X een 1 is, gaat hij rechtstreeks naar het einde van het proces.

Aan de andere kant, als de waarde van X niet gelijk is aan 1, doorloopt het een proces waarbij 1 wordt afgetrokken van de waarde van X, en opnieuw wordt vergeleken totdat die waarde gelijk is aan 1.

Flowchart

Bron: © Copyright Benjamin D. Hennig (Worldmapper Project)cc by / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Dit cartogram is een weergave van de wereldbevolking in het jaar 2002. De bijna onherkenbare vorm van de wereldkaart is te wijten aan het feit dat in de cartogrammen de afmetingen van de landen niet overeenkomen met hun fysieke afmetingen, maar met het aantal inwoners dat zij hebben.

Radiale of spinnenwebgrafiek

In deze grafiek ziet u het verschil tussen het aangewezen budget (blauwe kleur), en de werkelijke uitgaven (oranje kleur) van de verschillende afdelingen van een bedrijf. Met behulp van deze grafiek kan duidelijk worden vastgesteld welke afdelingen te veel uitgeven en welke niet.

Topics of interest

Organising graph.

Referenties

 1. Abad Altamirano, P., & Huapaya Espinoza, E. (2009). Gids voor de presentatie van statistische grafieken. Opgehaald van inei.gob.pe
 2. Britannica, T. E. (2019). Retrieved from britannica.com
 3. Coles, S., & Rowley, J. (1997). Creëren van effectieve grafieken en diagrammen. Retrieved from researchgate.net
 4. Mexico, U. N. (2020). Opgehaald van asesorias.cuautitlan2.unam.mx/
 5. Universiteit, J. C. (2020). Basis Statistiek – Gegevens weergeven – Grafieken. Afkomstig van jcu.edu.au

.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.