PASI 75:n ja PASI 90:n vaikutus elämänlaatuun keskivaikeaa tai vaikeaa psoriaasia sairastavilla potilailla

Taustaa: Psoriasis vaikuttaa tunnetusti merkittävästi potilaiden elämänlaatuun (QoL). Biologisia aineita sisältävien parempien hoitomuotojen käyttöönoton myötä yhä useammat keskivaikeaa tai vaikeaa psoriaasia sairastavat potilaat pystyvät saavuttamaan parempia tuloksia psoriaasin pinta-ala- ja vaikeusasteindeksillä (PASI) mitattuna. PASI 75 tarkoittaa, että PASI-pisteet ovat pienentyneet 75 prosenttia tai enemmän lähtötilanteesta, ja se on osoitus taudin erinomaisesta paranemisesta. Uudemmilla biologisilla aineilla, kuten sekukinumabilla, iksekitsumabilla ja brodalumabilla, potilaat pystyvät nyt saavuttamaan PASI 90 -arvon, mikä tuo lääkäreille uusia kliinisiä päätöksiä hoitovaihtoehtoja harkitessaan. Tiedetään kuitenkin vain vähän siitä, miten ero PASI-75:n ja PASI-90:n saavuttamisen välillä vaikuttaa potilaiden elämänlaatuun.

Tavoitteet: Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla, miten PASI 75:n ja PASI 90:n saavuttaminen vaikuttaa elämänlaatuun potilailla, joilla on keskivaikea tai vaikea plakkipsoriaasi, käyttämällä validoituja psykometrisiä instrumentteja, joita on käytetty laajalti sekä dermatologisissa että muissa kuin dermatologisissa ympäristöissä.

Menetelmät: Suoritettiin kaksi erillistä avointa kliinistä tutkimusta, joissa arvioitiin erityisesti elämänlaatua keskivaikeaa tai vaikeaa psoriaasia sairastavilla potilailla, jotka saivat adalimumabia tai ustekinumabia 24 viikon ajan. Psoriaasin kliinisten arvioiden lisäksi potilaat täyttivät kaksi kyselyä: Psychological General Well-Being (PGWB) Index ja Dermatology Life Quality Index (DLQI). PGWB-kokonaispistemäärän ja DLQI-pistemäärän muutoksia viikoilla 12 ja 24 lähtötilanteeseen verrattuna verrattiin PASI 75:n ja PASI 90:n saavuttaneiden ryhmien välillä.

Tulokset: PGWB-pisteissä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa PASI 75:n saavuttaneiden potilaiden ja PASI 90:n saavuttaneiden potilaiden välillä adalimumabihoitoryhmässä (viikolla 12 p = .21, mutta viikolla 24 p = .05). DLQI-arvoissa oli tilastollisesti merkitsevä ero PASI 75:n saavuttaneiden potilaiden ja PASI 90:n saavuttaneiden potilaiden välillä adalimumabihoitoryhmässä viikolla 24 (p = .01), mutta ei viikolla 12 (p = .11). PGWB-pisteissä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa PASI 75:n saavuttaneiden potilaiden ja PASI 90:n saavuttaneiden potilaiden välillä ustekinumabihoitoryhmässä (viikko 12 p = .11, viikko 24 p = .35). DLQI-arvoissa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa PASI 75 -arvon saavuttaneiden potilaiden ja PASI 90 -arvon saavuttaneiden potilaiden välillä ustekinumabihoitoryhmässä viikolla 24 (viikko 12 p = .49, viikko 24 p = .11).

Päätelmät: Uusiin biologisiin aineisiin, joilla voidaan saavuttaa PASI 90 ja jopa PASI 100, on kiinnitetty valtavasti huomiota. Vaikka tulokset ovat vaikuttavia psoriaasin fyysisen paranemisen suhteen, elämänlaadussa ei välttämättä ole kliinisesti merkittävää eroa, kun verrataan potilaita, jotka saavuttavat PASI-75:n verrattuna PASI 90:een.

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.