American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

Laboratorioeläinten työntekijöillä on suuri riski sairastua työperäiseen allergiaan. Altistumistasojen ja laboratorioeläinallergian kehittymisriskin välisestä suhteesta tiedetään vain vähän. Kahdeksan laitoksen 540 työntekijälle tehtiin poikkileikkaustutkimus altistumisen ja vasteen välisen suhteen kvantifioimiseksi altistumisen ja vasteen välillä rotta-allergian osalta, samalla kun kontrolloidaan sellaiset taustatekijät kuin atopia, sukupuoli ja tupakointi. Kaikki osallistujat täyttivät kyselylomakkeen, heille tehtiin ihopistokokeet tavallisilla ja työperäisillä allergeeneilla, ja kokonais-IgE sekä työperäiset allergeenispesifiset IgE-vasta-aineet mitattiin serologisesti. Henkilökohtaiset ilmapölynäytteet otettiin täyden työvuoron aikana rottien virtsan aeroallergeenialtistustasojen arvioimiseksi. Koko tutkimuspopulaatiossa ei havaittu selvää altistumisen ja vasteen välistä suhdetta. Kuitenkin niiden työntekijöiden ryhmässä, joilla oli alle neljän vuoden työkokemus koe-eläinten parissa, rotta-allergeeneille herkistymisen esiintyvyys oli selvästi yhteydessä altistumistasoihin. Altistumisen ja vasteen välinen suhde oli jyrkimmillään niillä työntekijöillä, joilla oli atopiaan liittyviä riskitekijöitä eli itse raportoitu allergia tai herkistyminen kissoille tai koirille tai kohonnut seerumin kokonais-IgE. Näiden työntekijöiden rotta-allergeeneille herkistymisen esiintyvyys oli noin 15-, 9,5- ja 7,3-kertainen korkeiden, keskisuurten ja matalien altistumismäärien ryhmässä verrattuna sisäiseen vertailuryhmään.

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.