Vliv PASI 75 a PASI 90 na kvalitu života u pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou

Východiska: Je dobře známo, že psoriáza významně ovlivňuje kvalitu života pacientů (QoL). Se zavedením zdokonalených způsobů léčby biologickými přípravky může stále více pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou dosáhnout lepších výsledků měřených indexem PASI (Psoriasis Area and Severity Index). PASI 75 označuje 75% nebo větší snížení skóre PASI oproti výchozímu stavu a svědčí o vynikajícím zlepšení onemocnění. S novějšími biologickými přípravky, jako jsou secukinumab, ixekizumab a brodalumab, jsou nyní pacienti schopni dosáhnout PASI 90, což zavádí další klinická rozhodnutí pro lékaře při zvažování možností léčby. Je však málo známo, jak rozdíl mezi dosažením PASI-75 a PASI-90 ovlivňuje kvalitu života pacientů.

Cíle: Cílem této studie bylo porovnat, jak dosažení PASI 75 versus PASI 90 ovlivňuje QoL u pacientů se středně těžkou až těžkou plakovou psoriázou pomocí validovaných psychometrických nástrojů, které byly široce používány v dermatologickém i nedermatologickém prostředí.

Metody: Byly provedeny dvě samostatné otevřené klinické studie zaměřené na konkrétní hodnocení QoL u pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou užívajících adalimumab nebo ustekinumab po dobu 24 týdnů. Kromě klinického hodnocení psoriázy pacienti vyplnili dva průzkumy: Psychological General Well-Being (PGWB) Index a Dermatology Life Quality Index (DLQI). Změny celkového skóre PGWB a skóre DLQI ve 12. a 24. týdnu ve srovnání s výchozím stavem byly porovnány mezi skupinami, které dosáhly PASI 75 a PASI 90.

Výsledky: Ve skupině léčené adalimumabem nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl ve skóre PGWB mezi pacienty dosahujícími PASI 75 a pacienty dosahujícími PASI 90 (ve 12. týdnu p = .21, ale ve 24. týdnu p = .05). Mezi pacienty dosahujícími PASI 75 a pacienty dosahujícími PASI 90 ve skupině léčené adalimumabem byl statisticky významný rozdíl v DLQI ve 24. týdnu (p = .01), ale ne ve 12. týdnu (p = .11). Mezi pacienty dosahujícími PASI 75 a pacienty dosahujícími PASI 90 ve skupině léčené ustekinumabem nebyl statisticky významný rozdíl ve skóre PGWB (ve 12. týdnu p = .11, ve 24. týdnu p = .35). Ve 24. týdnu nebyl mezi pacienty dosahujícími PASI 75 a pacienty dosahujícími PASI 90 ve skupině léčené ustekinumabem statisticky významný rozdíl v DLQI (12. týden p = .49, 24. týden p = .11).

Závěry: Kolem novějších biologických přípravků, které mohou dosáhnout PASI 90 a dokonce PASI 100, je věnována obrovská pozornost. Ačkoli jsou výsledky působivé, pokud jde o fyzické zlepšení psoriázy, nemusí být klinicky významný rozdíl v kvalitě života při porovnání pacientů, kteří dosáhnou PASI-75 oproti PASI 90.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.