Blexten

Jak tento lék funguje? Co mi pomůže?

Bilastin patří do skupiny léků nazývaných antihistaminika. Mohou jej užívat osoby starší 12 let k léčbě příznaků sezónních alergií, včetně kýchání, svědění a rýmy, svědění, zarudnutí a slzení očí a kožní vyrážky a podráždění.

Bilastin se také používá ke zmírnění příznaků spojených s alergickými kožními onemocněními, včetně chronické kopřivky a svědění u osob starších 18 let.

Působí tak, že blokuje působení jedné z přirozených chemických látek v těle známé jako histamin. Histamin je zodpovědný za mnoho příznaků alergické reakce. Účinky bilastinu se mohou projevit již jednu hodinu po užití tohoto léku a trvají přibližně 24 hodin.

Tento lék může být dostupný pod více obchodními názvy a/nebo v několika různých formách. Jakýkoli konkrétní obchodní název tohoto léku nemusí být dostupný ve všech formách nebo schválen pro všechny zde diskutované stavy. Stejně tak některé formy tohoto léku nemusí být používány u všech zde diskutovaných stavů.

Váš lékař mohl tento lék navrhnout u jiných stavů, než které jsou uvedeny v těchto článcích s informacemi o lécích. Pokud jste to se svým lékařem neprobrali nebo si nejste jisti, proč tento lék užíváte, poraďte se se svým lékařem. Nepřestávejte užívat tento lék bez porady s lékařem.

Nedávejte tento lék nikomu jinému, i když má stejné příznaky jako Vy. Užívání tohoto léku může být pro lidi škodlivé, pokud jim ho lékař nepředepsal.

V jaké formě (formách) je tento lék dodáván?

Každá bílá, dělená, oválná, bikonvexní tableta (délka 10 mm, šířka 5 mm), obsahuje 20 mg bilastinu. Nelékařské látky: koloidní bezvodý oxid křemičitý, stearan hořečnatý, mikrokrystalická celulosa a glykolát sodný.

Jak mám tento léčivý přípravek užívat?

Doporučená dávka tohoto léčivého přípravku je 1 tableta (20 mg) užívaná ústy, jednou denně.

Užívá se s vodou nalačno; jednu hodinu před jídlem nebo dvě hodiny po jídle, aby byl účinek nejlepší. Jídlo, grapefruitový džus a jiné šťávy mohou snížit účinnost tohoto léku.

Dávku léku, kterou člověk potřebuje, může ovlivnit mnoho věcí, například tělesná hmotnost, další zdravotní stav a jiné léky. Pokud Vám lékař doporučil jinou dávku, než je zde uvedena, neměňte způsob užívání léku bez porady s lékařem.

Je důležité užívat tento lék přesně podle pokynů lékaře.

Pokud vynecháte dávku, vynechanou dávku vynechejte a pokračujte v pravidelném dávkovacím schématu. Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradili vynechanou dávku. Pokud si nejste jistý(á), co máte dělat po vynechání dávky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka, aby Vám poradil.

Uchovávejte tento lék při pokojové teplotě, chraňte jej před světlem a vlhkostí a uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Nevyhazujte léky do odpadních vod (např. do umyvadla nebo do záchodu) ani do domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak likvidovat léky, které již nepotřebujete nebo jejichž doba použitelnosti vypršela.

Kdo by tento lék NEMĚL užívat?

Neužívejte/neužívejte tento léčivý přípravek, jestliže:

 • jste alergický/á na bilastin nebo na kteroukoli složku přípravku
 • máte v anamnéze nepravidelný srdeční rytmus, včetně torsade de pointes a vrozených syndromů dlouhého QT intervalu

Jaké nežádoucí účinky může mít tento léčivý přípravek?

Mnohé léky mohou způsobovat nežádoucí účinky. Nežádoucí účinek je nežádoucí reakce na lék, pokud je užíván v běžných dávkách. Nežádoucí účinky mohou být mírné nebo závažné, dočasné nebo trvalé.

Níže uvedené nežádoucí účinky se nevyskytují u každého, kdo užívá tento lék. Pokud se obáváte nežádoucích účinků, poraďte se o rizicích a přínosech tohoto léku se svým lékařem.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny nejméně u 1 % osob užívajících tento lék. Mnohé z těchto nežádoucích účinků lze zvládnout a některé mohou časem samy vymizet.

Pokud se u Vás tyto nežádoucí účinky vyskytnou a jsou závažné nebo obtěžující, kontaktujte svého lékaře. Váš lékárník Vám může poradit, jak zvládnout nežádoucí účinky.

 • bolest břicha
 • závratě
 • bolest hlavy
 • spavost

Ačkoli se většina níže uvedených nežádoucích účinků nevyskytuje příliš často, mohou vést k závažným problémům, pokud nevyhledáte lékařskou pomoc.

Pokud se vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků, obraťte se co nejdříve na svého lékaře:

 • příznaky srdečních potíží (např. rychlý, nepravidelný srdeční tep nebo puls, bolest na hrudi, náhlý přírůstek hmotnosti, potíže s dýcháním, otoky nohou)

U některých lidí se mohou vyskytnout jiné nežádoucí účinky, než jsou uvedeny v seznamu. Pokud během užívání tohoto léku zaznamenáte jakýkoli příznak, který Vás znepokojuje, poraďte se se svým lékařem.

Jsou u tohoto léku nějaká další opatření nebo varování?

Předtím, než začnete lék užívat, nezapomeňte informovat svého lékaře o všech zdravotních potížích nebo alergiích, o všech lécích, které užíváte, o tom, zda jste těhotná nebo kojíte, a o dalších významných skutečnostech týkajících se vašeho zdravotního stavu. Tyto faktory mohou mít vliv na to, jak byste měl/a tento lék užívat.

Ospalost/snížená bdělost: Bilastin může způsobit ospalost nebo závratě, což může ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Vyhněte se řízení, obsluze strojů nebo provádění jiných potenciálně nebezpečných činností, dokud nezjistíte, jak na Vás tento lék působí.

Srdeční rytmus: Bilastin může způsobit změny normálního srdečního rytmu, včetně nepravidelného srdečního rytmu nazývaného prodloužení QT. Prodloužení QT intervalu je závažný život ohrožující stav, který může způsobit mdloby, křeče a náhlou smrt. Pokud jste ohroženi problémy se srdečním rytmem (např. lidé se srdečním selháním, anginou pectoris, nízkou hladinou draslíku nebo hořčíku), poraďte se se svým lékařem, jak může tento lék ovlivnit Váš zdravotní stav, jak může Váš zdravotní stav ovlivnit dávkování a účinnost tohoto léku a zda je nutné nějaké zvláštní sledování.

Těhotenství: Tento lék by neměl být používán během těhotenství, pokud přínosy nepřevažují nad riziky. Pokud během užívání tohoto léku otěhotníte, neprodleně kontaktujte svého lékaře.

Kojení: Není známo, zda bilastin přechází do mateřského mléka. Pokud jste kojící matka a užíváte tento lék, může mít vliv na Vaše dítě. Poraďte se se svým lékařem, zda byste měla pokračovat v kojení.

Děti: Bezpečnost a účinnost užívání tohoto přípravku k léčbě sezónních alergií nebyla u dětí mladších 12 let stanovena. Bilastin se pro tuto věkovou skupinu nedoporučuje. Dětem a dospívajícím mladším 18 let by neměl být bilastin podáván k léčbě chronického svědění nebo kopřivky.

Jaké další léky by mohly s tímto přípravkem interagovat?

Může dojít k interakci mezi bilastinem a některým z následujících léků:

 • amiodaron
 • antipsychotika (např, chlorpromazin, klozapin, haloperidol, olanzapin, quetiapin, risperidon)
 • asenapin
 • „azolová“ antimykotika (např, flukonazol, ketokonazol, vorikonazol)
 • buprenorfin
 • cyklosporin
 • diltiazem
 • disopyramid
 • domperidon
 • erythromycin
 • .

 • grapefruitová šťáva
 • lopinavir
 • chinidin
 • chinin
 • ritonavir
 • selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI; e.g., citalopram, fluoxetin, paroxetin, sertralin)
 • sotalol
 • tetrabenazin

Pokud užíváte některý z těchto léků, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. V závislosti na konkrétních okolnostech může lékař chtít, abyste:

 • přestal(a) užívat jeden z těchto léků,
 • změnil(a) jeden z těchto léků za jiný,
 • změnil(a) způsob užívání jednoho nebo obou léků nebo
 • nechal(a) vše při starém.

Interakce mezi dvěma léky nemusí vždy znamenat, že musíte jeden z nich přestat užívat. Poraďte se se svým lékařem o tom, jak jsou nebo by měly být případné lékové interakce řešeny.

S tímto lékem mohou interagovat i jiné než výše uvedené léky. Informujte svého lékaře nebo předepisujícího lékaře o všech lécích na předpis, volně prodejných (bez lékařského předpisu) a rostlinných lécích, které užíváte. Informujte je také o všech doplňcích stravy, které užíváte. Vzhledem k tomu, že kofein, alkohol, nikotin z cigaret nebo pouliční drogy mohou ovlivnit účinek mnoha léků, měli byste informovat svého lékaře, pokud je užíváte.

.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.